• Gelincik Mah. Fatih Cad. No: 145 - Sinop

İcra Hukuku

Menfi Tespit davaları
İstirdat davaları
İstihkak davaları
İtirazın kaldırılması davaları
İtirazın iptali davaları
İcra takibi açma
Borçlu vekilliği
Tasarrufun iptali davaları
Tahliye davaları
İhalenin feshi davaları
İhalelere katılım ve takibi
Sıra cetveline itiraz davaları
Memur muamelesi şikayet davaları
Kambiyo senedine özgü takiplere itiraz davaları
İmzaya itiraz davaları
İhtiyati haciz davaları
İlamlı icralarda icranın geri bırakılması işlemleri
İflas davaları
İflasın ertelenmesi davaları
Nafaka alacağına ilişkin icra takibi
Kiracılar hakkındaki cezai davalar
Taahhüdü İhlal davaları
Nafaka borcu ödemeyenler hakkında açılan davalar
İhaleye fesat karıştıranlar hakkında açılan davalar
İlama muhalefet edenler hakkında açılan davalar
İcra takibinin açılması, takibin kesinleştirilmesi, borçlunun taşınır ve taşınmazlarına haciz
konulması, borçlunun mallarının sattırılmasına ilişkin hukuki yardım